9/16/2003

بعد از چهار ماه دوباره ميديدمش.قرار نبود از غرغر هاي هميشه ام خبري باشه.با تمام انرژي,روي گود رفتگي پاي چشمهام كرم پودر زدم, صورت رنگ پريده ام رو با رژ گونه درست كردم, سيگار رو از تو كيفم در اوردم,.... خوب حاضرم.چي؟حاضرم؟حالا همه ي اينا به كنار,چشام رو چه جوري سانسور كنم؟؟؟؟؟؟؟........دوباره خودم رو مچاله كردم تو كيفم و رفتم.

No comments:

Post a Comment