9/15/2003

"... ولي او به من گفت كه از فقدان نمي ترسد."
همممم؟! من اين رو گفته بودم؟نه,واقعا انقدر هم شاعرانه نبود.تنها چيزي كه يادم مياد, فرداش امتحان هاي پايان ترم شروع ميشد.نه, نه,موضوع اينه كه ميدونستم فقداني در كار نيست.به هر ترتيبي بود,فلو يا فوكوس,تو كادر بودم.

No comments:

Post a Comment