9/12/2003

بهتره وقتي چشمهام بسته اس , به دنيا اعتماد كنم.با چشم هاي نيمه باز نميشه راحت خوابيد.

No comments:

Post a Comment