9/26/2003

نامعادله ي خوبي نيست.
وقتي ناخن هام بلنده
وقتي ناخن هام لاك داره
دست هام رو بيشتر دوست دارم.

تو دست هاي من رو دوست داري
وقتي ناخن هام بلنده
وقتي ناخن هام لاك داره
دست هام براي تو اروتيك هستن.

من از اينكه برات اروتيك باشم بيزارم
من از اينكه وقتي من رو ميبيني
اول از همه توجه ات به دست هام جلب ميشه بيزارم.

نامعادله ي خوبي نيست
من بايد ناخن هم رو كوتاه ولاك هام رو پاك كنم
يا
تو بايد طور ديگه اي به من نگاه كني؟؟

نه.اصلا نامعادله ي خوبي نيست.

×××××××××××

من دوست دارم گاهي واقعا مست باشم
تو دوست داري هميشه مست باشي

من مست و مست و مست تر ميشم
بيشتر و بيشتر و بيشتر دلم ميخواد تنها باشم

تو مست و مست و مست تر ميشي
بيشتر و بيشتر و بيشتر دلت ميخواد پيش ات باشم

من وقتي مستم
از اينكه كسي لمسم كنه حالم به هم ميخوره

نامعادله ي خوبي نيست
من بايد كمتر بنوشم
يا تو
يا اينكه اصلا با هم نباشيم؟

نه.اصلا نامعادله ي خوبي نيست.....

No comments:

Post a Comment