9/21/2003

بگذار زيبايي ات خود بگويد
بي چند و چوني
تو سكوت ميكني
او به سخن در مي ايد:من هستم!
به هزار جلوه از راه ميرسد
سرانجام
برتر از هر چيز!ريلكه-

No comments:

Post a Comment