9/19/2003

شكلات خوردن
يا
نخوردن؟
مسئله اين نيست
وسوسه اين است.

No comments:

Post a Comment