9/19/2003

ارام باشيد!ارام باشيد نورون هاي عزيز من!اينچنين بسان اسب هاي وحشي در سرار دستگاه عصبي من يورتمه نرويد.ظرفيتش محدود است.ااااااااااه ه اه!ميدانم,ميدانم.ميدانم كه نقطه ضعفم در برابر مهار كردنتان توسط دارو را ميدانيد. ... ارام باشيد.ارام باشيد.سر جدتان ارام باشيد!اين سر منشا حساسيتتان ,اين شلوغي و اين ادم ها را نميشود حذف كرد.ميفهميد؟!

No comments:

Post a Comment