9/16/2003

چيزي كه در دنيا زياده ,مزخرفجات و ازاردهنده جات ا.مزخرف امروز :سيگار بد بو.!!!!

No comments:

Post a Comment