9/16/2003

نوزده واحد.نه تا درس,يكي از يكي مزخرف تر.به نظر مياد موقع بازگشت به اون خراب شده اس.(بايد اعتراف كنم دلم براي بعضي از بچه ها تنگ شده).دوباره شروع شد,براي يه سيگار بايد هفت فرسخ از دانشگاه دور شي.دوباره شروع شد.....etrengere
دانشگاه جايي بوده كه ماكزيمم جنسيت زدگي رو تجربه كردم,در حالي كه در مينيمم موفقيت براي مقابله قرار گرفتم.

No comments:

Post a Comment