9/15/2003

فاجعه ان چيزي نيست كه در لحظات خاص و مشخص روي ميدهد بلكه ان چيزهاست كه در تمامي لحظات موجود روي ميدهند.
والتر بنيامين.


فقط كافيه مدتي ساكت باشي, فقط نگاه كني, شششششش......نه.كوچولوي رواني,تو فقط اهن خونت كم شده.

No comments:

Post a Comment