9/12/2003

-چرا حالش رو از من ميپرسي؟!اون فقط يك معاشقه ي ساده ي چند ساعته بود.قرار نبود كسي از كسي بعد از دو ماه خبر داشته باشه!
- ....
- واقعا متشكرم كه به من مقام فاحشه رو دادي.البته من به اندازه ي يك فاحشه رو راست نيستم.

No comments:

Post a Comment