9/02/2003

خوب شرايط عزيز,تا حالا من باهات كنار اومدم,حالا نوبت تو كه با من كنار بياي.

No comments:

Post a Comment