9/01/2003

ديكته شده ها.اينها در من علاوه بر اينكه وجود دارن,يك منبع تغذيه به علاوه ي ترانسفورماتور دارن .اين مجموعه نه تنها اجازه نميده اين "ديكته شده ها"ضعيف بشن,بلكه بعضي وقتها بهشون شدت و قدرت هم ميده.فقط اگر جاي اين مجموعه ي لعنتي رو پيدا ميكردم.....
مممم.فكر كنم اگر پيداش ميكردم, به اندازه ي كافي اين "ديكته شده ها" كارشون رو خوب بلد هستن كه به بر و بر نگاه كردن بهش اكتفا كنم و كاري از پيش نبرم!

No comments:

Post a Comment