9/02/2003

اي اقا!حالم رو داري به هم ميزني!اين طور كه پيداست من رو با بچه گربه عوضي گرفتي.

No comments:

Post a Comment