8/17/2003

زياد هستن ادمايي كه ادعا ميكنن سكس و معاشقه و ساير مسائل مربوط بهش, از هر ژانري(قبل از ازدواج-بعد از ازدواج-دوره ي نامزدي و ...!!!!)براشون اصلا تابو نيست.اما خيلي كم هستن ادمايي كه وقتي از تجربيات معاشقه يا سكس ات باهاشون حرف ميزني ,مينيمم يك درجه رنگشون نپره و حسابي دست پاچه نشن.تازه اگر مشكلاتي از اين قبيل براشون پيش نياد,از درون انچنان سر گيجه ميگيرن كه يك هو ميزنن به بحث درباره ي هواي الوده ي تهران!راست يا دروغش به خودم مربوطه,اما بدم نمياد گاهي چيزايي بگم كه كسي برام از هواي الوده ي تهران حرف بزنه!!!!

No comments:

Post a Comment