8/27/2003

سندروم اسكارلت.من بهش مبتلا هستم.منتها از نوع پات.يعني كه كاملا بهش اگاهي دارم و هر وقت كه به خاطر عدم ارضائ قسمت هايي از روانم (كه البته به اين سندروم الوده اس)دچار خود درگيري ميشم سعي ميكنم بهش فكر نكنم چون ميدونم همه اش از اين جانور اب ميخوره.اما!اما وقتي اين قسمت ناسالم روان به نوعي ارضا ميشه!خيليييييييييييييي خوبه!درست مثل حالا.
:D

No comments:

Post a Comment