8/21/2003

خواب عجيبي بود,ديدم كه بهم به طور كاملا غير عادي اي تجاوز فيزيكي شده ,كسي كه بهم تجاوز كرده بود قضيه رو طوري جلوه داد كه من گناهكار شدم....10 ساعته كه از خواب بيدار شدم ,اما هنوز احساس خفگي ميكنم.

No comments:

Post a Comment