8/18/2003

از اينكه تا اخر هفته بيرون رفتن هام رو كنسل كردم و بدو بدو ي هفته هاي قبل رو ندارم و تو خونه ام خوشحالم.با وجودي كه بايد عين اسب براي امتحان هاي هفته ي بعد درس بخونم.

No comments:

Post a Comment