8/18/2003

-فرهاد گفته نميذارم بعد از عقد بري سر كار(لبخند رو لباشه/داره پايين و نگاه ميكنه)
-نميذاره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟همين؟؟؟
-.....(سكوت/لبخند محو شده/هنوز به پايين نگاه ميكنه)

چيه؟داري به اين حرفا گوش ميدي و از زور افتخار داري ميميري كه شوهر نازنين و روشنفكرت بهت اجازه داده تا يك بعد از ظهر كار كني و بعد از اون در اختيار اقا باشي؟اره خوب.به خودت هم حق ميدي.اخه شوهرت از صبح تا بوق سگ داره كار ميكنه "خرجي"بهت ميده.

No comments:

Post a Comment