8/03/2003

بيا بيرون.بيا ديگه!اي بابا!كاريت ندارم!تو اون سوراخ چه خبره اينجوري بهش چسبيدي؟نمياي؟خوب نيا...!
من رفتم.فقط ميخواستم يه گپي باهات زده باشم....


در اغلب موارد همينجوري ا.

No comments:

Post a Comment