8/09/2003

چرا انا كارنينا خود كشي كرد؟؟؟؟؟چرا يك هو انقدر ازت بدم اومد؟چرا يك هو انقدر دلم ميخواد بكشمت؟اون هيچوقت درست به لل نگاه نكرد.چرا انقدر ساده لوح بود؟شايد ميخواست بگه كه ساده لوحه...چرا ديگه به من سر نميزنه؟به من؟؟؟؟مسخره اس.چه ربطي به من داره؟جريان ا پيكاسو ا؟دينگ.ميگه خوش به حالت!من بايد بگم خوش به حالمه يا تو؟اصل قضيه چي بود؟امان از اين اذهان پردازشگر.شايد اگه نبودن...مثلا ميخواست چي بشه؟ اااي!من تخنه ميخواهم.شايد يه كم روبه راهم كنه.چي؟هان؟روبه راه؟؟هاها!اون كلت رو اينجوري به مغز سرم عمود نذار.چرا انا كارنينا خودكشي كرد؟

No comments:

Post a Comment