8/08/2003

مارتيني تلخ ميخواهم كه مرد و زن افكن بود زورش
كه تا يك دم بياسايم ز امتحان ها و كاراي عقب مونده و شرو شورش

No comments:

Post a Comment