8/04/2003

كد بانو.
تجربه ي خسته كنند ه ايه اين كد بانو بودن.نميدونم مامانم تا حالا چه جوري تاب اورده اين مسخره رو.بابا هم كه مياد كمك كنه صد برابر كار درست ميكنه.
خسته شدم.مامان كه بر گشت خودش هم بخواد نميذارم دست به سياه سفيد بزنه.
خ س ت ه ش د م.

No comments:

Post a Comment