8/03/2003

سادومازوخيسم يكشنبه

حالم رو به هم ميزني.ميتونم بي واسطه روت استفراغ كنم.تو يك نكبت از خودراضيه كثافتي.
ميتونم رو خودم,دو برابر تو استفراغ كنم.يه بزدل ا احمق ام كه از تو اسم نمي برم ,چون اينجا رو ميخوني .
ميتونم روي مجموع اين وضعيت هم ده برابر استفراغ كنم, چون من ميدونم با توام ولي تو نميدوني با كي هستم.اما من دقيقا با توام.
اين كه انقدر احساس ميكني به درد ميخوري .... اخ!كاش دم دستم بودي.با تمام وجود ميتونستم شكنجه ات كنم.

No comments:

Post a Comment