8/02/2003

اگر ميدونستي اصلا تصميم ندارم باهات سكس داشته باشم,باز هم همين رويه رو در ارتباط با من پيش ميگرفتي؟

No comments:

Post a Comment