7/26/2003

اينم از كلاس بابك احمدي جون!در مورد ارتباط فلسفه با هنر حرف زد و ديد فيلسوف ها ,يا به قول خودش نگرش اونها به هنر و خصوصا ادبيات.بعد هم بحث رو روي زيبايي شناسي,فلسفه ي هنر و كمي هم نظريه هاي ادبي خاص كرد.
از دست خودم عصباني ام.به خاطر اين عدم تمركز وحشتناكم.طبق معمول كلاس هاي مونو لوگ به طور تناوبي خسته شدم و دو سه بار به شدت رفتم تو هپروت!وقتي هم كه اومدم رشته ي كلام رو از دست داده بودم.نمي دونم امروز برم اين سخنراني رو يا نه؟؟؟؟"زيبايي شناسي از هگل تا لوكاچ" اگه بخوام برم يك ساعتي دير ميرسم. در مورد لوكاچ هم بيل ميرم!ميترسم اگه از اول نرسم هيچي نفهمم....برم؟...نرم؟... برم؟ ....نرم؟......چي كااااار كنم؟

No comments:

Post a Comment