7/19/2003

يك طرف زيبايي است و طرف ديگر ,در هم شكستگان و پايمال شدگان.
جدا خيلي خوب بود اگر واقعا اين طور بود!در هر طرف چيزي براي ديدن وجود داشته باشه...فعلا كه اصلا خوبي يا بديش مطرح نيست.فعلا اين مونو تن بودن ملال اور مطرحه....

No comments:

Post a Comment