7/28/2003

اين احساس وجود داشتن چه مارپيچ دور و درازي است...

No comments:

Post a Comment