7/10/2003

در خواب راه ميروم.با من صحبت نكنيد.برايم خطر مرگ دارد.

No comments:

Post a Comment