7/03/2003

كمي اسكاچ.بهتر شد.البته در اون لحظه ميتونستم با مشت بكوبم تو دماغ ... كه اظهار تعجب از اسكاچ خوردن من فرمودن و معتقد بودن خانم ها يا شراب ميخورن يا شامپاين و ندرتا ابجو.از مامانت ياد گرفتي اين حرفا رو؟

No comments:

Post a Comment