7/29/2003

خشم الهام بخش ولي نه چندان پايا.
اينجا بود كه باز هم ارزو كردم اي كاش مغزم پرينتر داشت.

No comments:

Post a Comment