6/09/2003

براي n امين بار دارم بابا لنگ دراز ميخونم.مثل اسب دارم لذت ميبرم!

No comments:

Post a Comment