6/23/2003

يك بعد از ظهر دوست داشتني , در كنار موجودات دوست داشتني , به بهانه ي بازديد از عكس هاي مينيمال , در يك محيط مينيمال.

No comments:

Post a Comment