6/17/2003

حوالي جنگ جهاني اول, بنا بود يك كاروان شتر حامل تجهيزات جنگي براي كمك به قواي امير فيصل اعزام شود , ولي هيچ كس به اين كار تن نمي داد.
يك سرگرد انگليسي بنام "هيوبرت يانگ" كه مامور اجراي اين برنامه بود ,خطاب به افسر عربي كه از اعزام كاروان شتر شانه خالي ميكرد گفت : تو حق داري,من حق دارم, و شتر ها هم حق دارند, با اين حال .... شتر ها بايد بروند !

No comments:

Post a Comment