6/13/2003

من نگرانم.خيلي هم نگرانم.يعني چي شده؟كي گرفتتش؟ از كجا ميشه فهميد؟نكنه ديگه بر نگرده؟ نكنه ازون دستگيري هايي بشه كه ديگه هيچ اثري ازشون پيدا نشد... نكنه... خيلي نگرانم.خيلي ناراحتم."ه" داره دق ميكنه. كجاست؟كجاست؟دفعه ي پيش تو داد گاه بهش ازادي مشروط دادن, اگه اين دفعه دوباره دادگاهي شه؟دانشگاهش چي ميشه؟ نه,خدا كنه دادگاهي شه.حداقل يه خبري ازش ميشه. ميفهميم يه ارگان رسمي گرفتتش. واي!كجاست؟ كاش بابا ميتونست يه كمكي بكنه... فقط گفت برين اعلام گمشدگي بكنيد. كجاست؟كجاست؟ لعنتي...لعنتي....

No comments:

Post a Comment