6/11/2003

خوب ! اينم از ازمايشگاه شيمي. اخيرين عصاره ي درسي كه ازش متنفرم!ديگه اجازه نمي دم كه اين درس به اين اسوني ها تو زندگيم سرك بكشه!!!!

No comments:

Post a Comment