6/08/2003

سينا كاشي به علت يك ربع تاخير پريد.خيلي دلم سوخت!و دست از پا درازتر برگشتم خونه...(شامپانزه)

No comments:

Post a Comment