6/29/2003

اگر كسي دليل را رها كند و مستقيما با زندگي ارتباط بر قرار كند , ميفهمد كه هيچ چيز بد در دنيا وجود ندارد.

قانون عشق-لورا اسكيول

No comments:

Post a Comment