6/25/2003

در تعطيلات من وقفه ايجاد شده!!!! امتحان هاي هفته ي اينده رو ميدم. يعني به نظرم اينجوري بهتره. 7 واحد پاس شده از 16 واحد به حذف ترم مي ارزه. اي بابا! ما هم رفتيم جزئ ... .

No comments:

Post a Comment