6/08/2003

كي به تو ياد داده كه با هر دختري كه خودش رو تو هشت متر پارچه نپيچيده مثل يك جزامي رفتار كني؟

No comments:

Post a Comment