6/07/2003

مسكو,كليساي سن باسيل- چيزي كه "مريم بيزانس"در ميان بازوانش گرفته, تنها يك عروسك چوبي در ابعاد طبيعي است. حالت درد الود چهره اش در مقابل يك مسيح كه كودكي اش اينگونه بيان شده, شديد تر از حالتي است كه او ميتوانست در مقابل تصوير واقعي پسر بچه اي از خود نشان دهد.

خيابان يك طرفه-بنيامين

No comments:

Post a Comment