6/06/2003

- جسارت زندگي كردن

...بهت ميگه يك شونه ميخواد كه سرش رو بذاره روش و گريه كنه,تا اونجايي كه ميتونه. سرش رو ميذاره و شديدا گريه ميكنه.اشك هاش رو پاك ميكني و سرش رو نوازش ميكني. سر بلند ميكنه و به قهقهه ميخنده .ازت اجازه ميگيره و ميبوسدت .همه چيز در حرارت و سايه روشن قرمز سپري ميشه.تمام حس هايي كه مدتي بود براشون دلتنگ بودي ,دوباره بهت بر ميگرده .با حرارت و هيجان بيشتر.از همه چيزش برات حرف ميزنه.از اونهايي كه دوست داره و براش زيبان. از اونهايي كه نفرت داره و براش عذاب دهنده س . از اين كه عظيم ترين و زيبا ترين حس دنيا چيه باهات حرف ميزنه.محكم بغلت ميكنه .ميگه توي چشمهاش نگاه كني . "حرف بزن!بگو ! بگو!" .اما تو گيجي. نميدوني چي كار كني. چرا؟ چرا؟ در همين حالت گيجي گردنت رو ميبوسه. تو وقتي ميفهمي كه رفته كنار,اون گوشه ي اتاق و تو رو با همون حالت بهت,در حالي كه كه به ديوار تكيه دادي , با يك گردن خيس رها ميكنه.رهاي رهاي رها... (از اون اتاق صداي گيتار مياد) .صدات ميكنه.دراز كشيده. كنارش ميشيني.اروم تو رو كنار خودش ميكشونه .ميبوسدت.محكم فشارت ميده.چه حرارت مطبوعي . بلند ميشي.منتظري چيزي بگه.سكوت .سكوت. هيچي. اون خوابه . مثل يك بچه خوابيده.انگار شبهاي گذشته , رنج كشنده ي حرفهاي نگفته اش , خواب رو از چشم هاش دزديده بوده .اما حالا, دوباره تونسته بخوابه. ...
با تضاد شديدي مواجهي.تمام اون عقايد مسخره ي سنتي كه يك عمر بهت تزريق شدن به مغزت هجوم ميارن. از طرف ديگه احساس پيروزي ميكني. تمام چيزايي كه تا حالا فقط حرف بودن ,عملي شده.با انتخاب خودت. با اگاهي كامل خودت. ... احساس ميكني به سادگي به خودت ميتوني لفظ فاحشه رو نسبت بدي.اما نه.ازت سوئ استفاده شده.... خودت خواستي.خودت اجازه دادي.
سيگارت رو روشن ميكني.توي نور كم رنگ اون اتاق , اون يكي به گيتارش تكيه داده و خوابه.اون يكي ا ديگه هم دراز كشيده. "اينجا سيگار نكش" دوباره بر ميگردي به همون اتاق.هنوز خوابه. كمي مشمئز ميشي .بر ميگردي بيرون. يك سيگار ديگه.گريه ميكني .سيگارت تموم ميشه. تموم شد. يك شب ديگه هم تموم شد. ...
امشب گذشت و تو در استانه ي اين همه تضاد قرار داري .
ميخندي.قهقهه ميزني.خوشحالي. خوشحالي كه جرات زندگي كردن و لذت بردن رو داري.
البته."زن بودن يك چالش هر روزست" و تو جرات مواجه شدن با اين چالش رو داري.

قصه ي ما به سر رسيد.اما طبق معمول , كلاغه به خونش نرسيد...

No comments:

Post a Comment