6/29/2003

... اره.مدت ها بود كه ميخواستم از اين موضوع حرف بزنم. از اينكه چقدر براش دلتنگم و ... امممم! نه! اين نبود.
جديدا بين اصول زندگي خودم و اصول تر موديناميكي ارتباط هاي جالبي پيدا كردم.مثل قضيه كربن بين نشين كه ... نه نه! اينم نبود!
بدون شك اين ادم دومين نفريه كه ميتونه اينجوري منو ... اي بابا! اينم نبود.
راستي اون روز خيلي جا خورد كه منو اينجوري ... نه!اين يكي هم نيست.
ميخواستم بگم كه دوباره دارم يك وضعيت " طولاني شدن " رو پشت سر ميذارم.گرچه هر دفعه ... نه! نه نه...
وقتي داشتم به يك ارتباط لمسي فكر ميكردم و اينكه تا زماني كه توسط چيزي يا كسي لمس نشدي وجود فيزيكيت رو حس نمي كني . شايد ... نه! پاكش كن! همه رو پاك كن! هيچكدوم از اينا نيست!
پس چيه؟ هان؟؟؟؟

No comments:

Post a Comment