5/26/2003

حس عجيبي ا. دوست دارم خودم رو وسط مردم غرق كنم. انقدر در گير شلوغي بشم كه خودم رو گم كنم. ....

No comments:

Post a Comment