5/31/2003

كور از خدا چي ميخواد؟ دو تا چشم بينا.
هيوا براي سه روز تعطيلي چي مي خواد؟يك خونه ي خالي!!!!
(بي زحمت سوئ تفاهم نشه! من فقط به تنهايي و ارامش احتياج دارم)

No comments:

Post a Comment