5/08/2003

(تلفن همراهش زنگ زد...)
-نميدونم اين كيه, زنگ ميزنه قطع ميكنه.
: شايد از ترافيك شبكه ست.نميتونه بگيردت...
-اميدوارم.تصور اينكه مزاحم دارم ازارم ميده.
داشتن مزاحم...مدتيه وجودش براي خودم و شنيدن شكايتش از طرف همجنس هام عادي شده.مزاحم تلفني, مزاحمت از طريق ايميل, مزاحمت فيزيكي در جاهاي متراكم و شلوغ , مزاحمت هاي كلامي و .....ياد اين جمله افتادم :زن بودن يك چالش هر روزه است.

No comments:

Post a Comment