5/31/2003

اي زمان! چرا شدي عين ماهي تازه از اب گرفته شده؟چرا هي از دستم ليز ميخوري؟!اي زمااااان!

No comments:

Post a Comment