4/11/2003

--مقادير متنابهي martini ,به علاوه ي همون مقدار نيكوتين ,تركيبي ا كه در حال حاضر مي تونم لذت زيادي ازش ببرم ...
:اوه!عزيزم اين طرز تفكر اصلا در شان شما نيست! با طلب كردن اين چيزا فقط صورت مساله رو پاك كردي!
--ااا والا! چه عرض كنم!
:نه عزيزم!اين كار رو با خودت نكن! سعي كن ايستادگي كني...
--.....................JUST fuck off honey

No comments:

Post a Comment