4/25/2003

I am pregnant.
در يك دوره ي جنيني در وجود خودم به سر ميبرم.تا چند ماه ديگه اين فرزند متولد خواهد شد , اما به واسطه ي اين تولد مادر خواهد مرد.مطمئنم. ...

No comments:

Post a Comment