4/24/2003

دلم ميخواد خودم رو در خودم دفن كنم.به يك انزواي اغراق شده احتياج دارم.

No comments:

Post a Comment